นายอิทธิพล คงเรือง

ชื่อ - นามสกุล
นายอิทธิพล คงเรือง


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์(นิด้า)


ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ/จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษา ISO9001 : 2000
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา สากลเบเวอเร็ดจ์ จากัด และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา เซเวน บอตตลิ่่ง(กรุงเทพ) จากัด

พ.ศ.2548-2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษา ISO9001 : 2000
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา ภัทรเมธากิจ จากัด / เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา ภัทรเกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา จากัด

พ.ศ.2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษา ISO9001 : 2000
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา กรุงเทพออโตวร์ แอนด์ เคเบิล จากัด

พ.ศ.2550-2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
CPN Tranformer The Classic Share Co.,Ltd. และ เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา ซุนกี้ จำกัด

Visitors: 46,352